หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
 
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ป้าก
ศาสนสถานในตำบลแม่ป้าก
บ่อน้ำพุร้อนแม่จอก
สาธารณสุขในตำบลแม่ป้าก
ผลิตภัณฑ์ในตำบลแม่ป้าก
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ป้าก
1
2
3
4
5
 
News
อบต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่ ติดต่อสอบถาม 054-520-516 ยินดีให้บริการค่ะ
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
อบต.แม่ป้าก
อบต.แม่ป้าก ได้จัดทำเว็บไซต์ขึ้น เพื่อประชาสัมพันธ์
ข้อมูลข่าวสารและรับเรื่องราวร้องเรียน-ร้องทุกข์
ของประชาชนในตำบล เพื่อนำมาพัฒนาตำบลให้ดียิ่งขึ้น และเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน
ในตำบลต่อไปครับ
 
ติดต่อ อบต
โทร. 054-520-516
นายไพรัตน์ บัญสว่าง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ป้าก
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กิจกรรม อบต.
กิจการสภา
วีดิทัศน์
 
 
 
ข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวสรรหาบุคลากร
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
 
 
 
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ผลจัดซื้อจัดจ้าง
 
รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก [ 8 เม.ย. 2565 ]   อ่าน 14 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ป้ากเรื่อง ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจ [ 18 มี.ค. 2565 ]   อ่าน 15 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ป้ากเรื่อง ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจ [ 24 ก.พ. 2565 ]   อ่าน 20 
 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างรางส่งน้ำเพื่อการเกษตร จำนวน ๒ จุด หม [ 24 ธ.ค. 2564 ]   อ่าน 46 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียนอนุบาล อบต.แม่ป้าก ภาคเรียนที [ 30 ก.ย. 2564 ]   อ่าน 30 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียนสพฐ.ในพื้นที่รับผิดชอบของ อบต [ 30 ก.ย. 2564 ]   อ่าน 31 
   
 
 
ประกาศ
จากระบบ e-GP
Thai Government
Procurement
 
 


จ้างเหมาล้างและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศห้องประชุมสภาฯและห้องสำนักปลัด องค์การบริห [ 12 พ.ค. 2565 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 พ.ค. 2565 ]ซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียนสังกัดคณะกรรมการการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขต [ 10 พ.ค. 2565 ]

 
ประกาศคณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว1387  [ 12 พ.ค. 2565 ]
การปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการชุมชนของเทศบาล พ.ศ. 2564 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว3317  [ 12 พ.ค. 2565 ]
ซักซ้อมความเข้าใจการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) กม. มท 0804.6/ว1383 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 12 พ.ค. 2565 ]
การอบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนปลอดภัยครั้งที่ 12 (MU Safe School Virtual Workshop 12) กศ. มท 0816.3/ว1379  [ 12 พ.ค. 2565 ]
แจ้งผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย เดือนเมษายน 2565 สน.คท. มท 0808.2/ว1378 [เอกสาร]  [ 12 พ.ค. 2565 ]
แจ้งบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เดือนเมษายน 2565 สน.คท. มท 0808.2/ว1377 [เอกสาร]  [ 12 พ.ค. 2565 ]
แจ้งรายชื่อสถานศึกษาอาชีวศึกษา สังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่รับการประเมินคุณภาพภายนอก ระยะที่ 1 การประเมิน SAR และรายชื่อผู้ประเมินภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ภายใต้สถานการณ์ COVID-19 กศ. มท 0816/ว1381  [ 12 พ.ค. 2565 ]
ขอให้จัดส่งข้อมูลค่าตอบแทนเสี่ยงภัยของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในการเฝ้าระวัง สอบสวน ป้องกัน ควบคุม และรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) (เดือนตุลาคม 2564 - เดือนมีนาคม 2565) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว1382  [ 12 พ.ค. 2565 ]
ซักซ้อมแนวทางการจัดเก็บภาษีป้ายของโรงเรียนเอกชนและสถาบันอุดมศึกษาเอกชน สน.คท. มท 0808.3/ว3336  [ 12 พ.ค. 2565 ]
การรายงานทะเบียนข้าราชการบำนาญส่วนท้องถิ่น และบำเหน็จรายเดือนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก สน.คท. มท 0808.5/ว1364 [สิ่งที่ส่งมาด้วย1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 12 พ.ค. 2565 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนเป็นค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวถ่ายโอนงานสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ไตรมาสที่ 3 - 4 (เดือนเมษายน - กันยายน 2565) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/5699-5742 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 12 พ.ค. 2565 ]
การจัดส่งผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (ผลการปฏิบัติงานและผลงานทางวิชาการ) กรณีเยียวยา ผู้ขอรับการประเมินรอบเดือนเมษายน 2563 (ส่งผลงานหลังอบรม 3 เดือน) สน.บถ. มท 0809.4/ว24  [ 11 พ.ค. 2565 ]
ขอเชิญลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาวิชาการระดับชาติ เรื่องความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 15 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว1344  [ 11 พ.ค. 2565 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว1363  [ 11 พ.ค. 2565 ]
แผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน (จังหวัดสะอาด) ประจำปี พ.ศ. 2565 ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว3299 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 11 พ.ค. 2565 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับงบดำเนินงานของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า (ค่ากระแสไฟฟ้า) ครั้งที่ 3 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว1352  [ 11 พ.ค. 2565 ]
การขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติประกาศนียบัตร และเงินช่วยเหลือครูอาวุโส ประจำปี 2565 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว1342  [ 11 พ.ค. 2565 ]
การเผยแพร่ผลการประชุมโครงการเสริมสร้างความมั่นคงทางสังคม เศรษฐกิจชุมชนอาเซียนและอัตลักษณ์สินค้าชุมชนด้วยแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อหลุดพ้นจากความยากจนอย่างยั่งยืน กพส. มท 0810.2/ว1355  [ 11 พ.ค. 2565 ]
ขอความร่วมมือแจ้งปฏิทินการดำเนินงานโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 และขอเชิญเข้าร่วมการประชุม ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว1354 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 11 พ.ค. 2565 ]
การดำเนินกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว1337  [ 11 พ.ค. 2565 ]
ติดตามผลการเตรียมความพร้อมขับเคลื่อนศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมแก่ผู้ติดยาเสพติดหรือผู้ผ่านการบำบัดรักษาตามประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ. 2564 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว1338  [ 11 พ.ค. 2565 ]
การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะการอ่านขั้นสูงสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 - 5 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว1347  [ 11 พ.ค. 2565 ]
การบันทึกข้อมูลด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รายเดือน (มฝ.2) ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว1343 [บัญชีแนบท้าย] [เอกสาร]  [ 10 พ.ค. 2565 ]
ขอให้จัดส่งข้อมูลค่าตอบแทนเสี่ยงภัยของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในการเฝ้าระวัง สอบสวน ป้องกัน ควบคุม และรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) (เดือนตุลาคม 2564 - เดือนมีนาคม 2565) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว1333  [ 10 พ.ค. 2565 ]
การเร่งรัดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการชำระค่าสาธารณูปโภคค้างชำระ (ค่าน้ำประปา) กพส. มท 0810.8/ว1321  [ 10 พ.ค. 2565 ]
 
พร0023.5/ว235 แจ้งโอนเงิน อปท.  [ 12 พ.ค. 2565 ]    
พร0023.3/ว239 แจ้ง อปท.ที่มีโรงเรียนในสังกัดที่มีความความสนใจเข้าร่วมโครงการดังกล่าว ฯ  [ 12 พ.ค. 2565 ]    
พร0023.3/ว237 ขอความอนุเคราะห์ส่งแบบประเมินชุมชนฯ  [ 12 พ.ค. 2565 ]    
พร0023.3/ว236 แจ้งเลื่อนการประชุมวิชาการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 15/2565  [ 12 พ.ค. 2565 ]    
พร0023.3/ว1793 ขอให้จัดส่งข้อมูลค่าตอบแทนเสี่ยงภัยของเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในการเฝ้าระวัง สอบสวน ป้องกัน ควบคุมและรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  [ 12 พ.ค. 2565 ]    
พร0023.5/ว1676 แจ้งผลสัมฤทธิ์การพัมนาข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา อปท.(กรณีเยียวยาผู้ไม่ผ่านการประเมินผลงานด้านที่ 3 รอบเดือนเมษายน 2563)  [ 5 พ.ค. 2565 ]  
พร0023.2/ว1784 การจัดส่งผลงานที่้เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ กรณีเยียวยาผู้ขอรับการประมินรอบเดือนเมษายน 2563  [ 12 พ.ค. 2565 ]    
พร0023.1/ว238 แจ้งข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 18/2565  [ 12 พ.ค. 2565 ]    
พร0023.5/ว233 แจ้งรายละเอียดการจัดเก็บและนำส่งเงินรายได้ อปท. ประจำเดือน เมษายน 2565  [ 11 พ.ค. 2565 ]    
พร0023.5/ว1770-11พ865 ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(e-LAAS)  [ 11 พ.ค. 2565 ]    
พร0023.5/ว1765 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 งบงเินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนเป็นค่าเงินเดือน ค่าตอบแทน ฯ สำหรับข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาฯ ไตรมาสที่ 3  [ 11 พ.ค. 2565 ]    
พร0023.3/ว1760 แจ้งแก้ไขแบบประเมินประสิทธิภาพของ อปท.  [ 11 พ.ค. 2565 ]    
พร0023.2/ว234 การยื่นแบบขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ประกาศนียบัตรฯ  [ 11 พ.ค. 2565 ]    
พร0023.2/ว1759 ยืนยันความต้องการจัดสรรนักศึกษาทันตแพทย์ผู้ทำสัญญาฯ ปีการศึกษา 2564 รอบที่ 3  [ 11 พ.ค. 2565 ]    
พร0023.1/ว232 แจ้งข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 17/2565  [ 11 พ.ค. 2565 ]    
พร0023.1/ว1764 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการนักดิจิทัลพัฒนาเมืองรุ่นใหม่  [ 11 พ.ค. 2565 ]    
พร0023.1/ว1763 ประชาสัมพันธ์สรุปผลการจัดงานเสวนา Policy Innovation Exchange ครั้งที่ 2  [ 11 พ.ค. 2565 ]    
พร0023.1/ว1762 ประชาสัมพันธ์หนังสือ SDG GUIDEBOOK คู่มือเปลี่ยนแปลงโลกอย่างไรให้ยังยืน  [ 11 พ.ค. 2565 ]    
พร0023.1/ว1761 การประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งบทความผลงานวิจัยเข้าร่วมนำเสนอในกิจกรรม Thailand Research Expo and Symposium 2022  [ 11 พ.ค. 2565 ]    
พร0023.2/ว1729 เลื่อนกำหนดการโครงการอบรมฯ  [ 10 พ.ค. 2565 ]  
 
อบต.ร้องกวาง ข่าวฝากประชาสัมพันธ์จาก สำนักงานสรรพากรพื้นที่แพร่ เรื่อง การยื่นแบบเเสดงรายการแ [ 17 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 11 
อบต.ร้องกวาง ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ จากสำนักงานจัดหางานจังหวัดเเพร่ ในวันนัดพบเเรงงาน วันที่ 19 [ 17 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 13 
อบต.เตาปูน ประชุมหารือการวางแผนปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับผู้พิการและผู้สูงอายุใน [ 17 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 0 
อบต.ป่าสัก [ 17 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 0 
อบต.สบสาย องค์การบริหารส่วนตำบลสบสาย มอบถุงปันใจห่วงใยกัน เพื่อช่วยเหลือครอบครัวผู้ติดเชื้ [ 16 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 1 
อบต.บ้านหนุน ร่วมงานฌาปนกิจศพ นางนุชนภา ใจยนต์ [ 16 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 1 
อบต.บ้านหนุน ร่วมเปิดใช้งานโรงสีชุมชนบ้านหล่ายห้วย หมู่ที่ 5 [ 16 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 2 
อบต.บ้านหนุน เคารพศพ และแสดงความเสียใจกับครอบครัว คุณพ่อทองคำ จำปาแฝง [ 15 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 2 
อบต.สบสาย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสบสาย พัฒนาวัดสบสาย ร่วมกันจัดทำเสวียนไม้ไผ่รอบ ๆ ต้นไ [ 15 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 0 
อบต.บ้านหนุน ร่วมงานฌาปนกิจศพนายนนทกานต์ ปัญญาชัย [ 15 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 1 
อบต.บ้านหนุน ร่วมพิธีหล่อองค์พระประธาน ณ วัดพระธาตุหนองจันทร์ [ 15 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 0 
อบต.บ้านหนุน ร่วมพิธีสรงน้ำพระธาตุวัดลองลือบุญ [ 15 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 0 
อบต.สบสาย องค์การบริหารส่วนตำบลสบสาย มอบถุงปันใจห่วงใยกัน ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการซ่อ [ 14 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 1 
อบต.สบสาย องค์การบริหารส่วนตำบลสบสาย มอบถุงปันใจห่วงใยกัน เพื่อช่วยเหลือครอบครัวผู้ติดเชื้ [ 14 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 0 
อบต.แดนชุมพล ประชาสัมพันธ์ กู้ชีพ-กู้ภัย อบต.แดนชุมพล รับแจ้งเหตุ รับผู้ป่วยส่งโรงพยาบาล และอ [ 14 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 31 
 


ทต.ช่อแฮ ซื้อวัสดุสำนักงาน กองการศึกษา จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 พ.ค. 2565 ]อบต.เตาปูน จ้างบุคคลภายนอกมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนโรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วน [ 12 พ.ค. 2565 ]อบต.เหมืองหม้อ จ้างโครงการก่อสร้างพนังกันดินห้วยแม่แคม หมู่ที่ ๓ ตำบลเหมืองหม้อ อำเภอเมืองแพร่ [ 12 พ.ค. 2565 ]อบต.เหมืองหม้อ จ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ ๖ ตำบลเหมืองหม้อ อำเภอเมือง จังหวัด [ 12 พ.ค. 2565 ]อบต.บ่อเหล็กลอง จ้างปรับปรุงถนนลูกรังเข้าพื้นที่ทางการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 พ.ค. 2565 ]ทต.วังชิ้น จ้างต่ออายุเว็บไซต์ ในระบบจัดการเว็บไซต์เครือข่าย อปท. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 พ.ค. 2565 ]อบต.แม่ป้าก จ้างเหมาล้างและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศห้องประชุมสภาฯและห้องสำนักปลัด องค์การบริห [ 12 พ.ค. 2565 ]ทต.แม่คำมี ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 17 รายการ สำหรับกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเ [ 12 พ.ค. 2565 ]อบต.แม่พุง จ้างเหมารถรับ-ส่งเด็กเพื่อมาเรียนศพด.และโรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลแม่พุ [ 12 พ.ค. 2565 ]อบต.แม่พุง ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน กองช่าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 พ.ค. 2565 ]อบต.แม่พุง ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 พ.ค. 2565 ]อบต.แม่พุง ซื้อวัสดุสำนักงาน กองการศึกษา จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 พ.ค. 2565 ]อบต.แม่พุง ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 พ.ค. 2565 ]อบต.แม่พุง ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 พ.ค. 2565 ]ทต.หนองม่วงไข่ ซื้อวัสดุอุปกรณ์ปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 พ.ค. 2565 ]ทต.หนองม่วงไข่ ซื้อวัสดุอุปกรณ์ปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 พ.ค. 2565 ]ทต.แม่ลานนา จ้างก่อสร้างรางริน คสล. ลำเหมืองทุ่งหลวง หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 พ.ค. 2565 ]ทต.แม่ลานนา จ้างก่อสร้างรางริน คสล. ลำเหมืองห้วยป่ายุบ บ้านแม่เกี่ยม หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเ [ 12 พ.ค. 2565 ]อบต.บ้านกลาง จ้างเหมาทำอาหารกลางวันตามโครงการอาหารกลางวันสำหรับเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ประจำ [ 12 พ.ค. 2565 ]อบต.ท่าข้าม ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 11 รายการ สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม [ 12 พ.ค. 2565 ]

ข่าวสาร
ภายนอก
หนังสือสั่งการ สถ.
ข่าวสารจาก สถ.จ.
ข่าวสารในเครือข่าย
ประกาศจากระบบ e-GPในเครือข่าย
 
 
 
 
กระดานสนทนา
 
เว็บไซต์ อบต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่ เปิดให้บริการแล้วค่ะ (25 ม.ค. 2565)    อ่าน 59  ตอบ 0  
 
สำรวจความคิดเห็น
  คุณต้องการให้ อบต.พัฒนาเรื่องอะไรมากที่สุด
  ถนน หนทาง
  ประปาในตำบล
  ไฟฟ้าในตำบล
 
e-Service บริการออนไลน์สำหรับประชาชน
 
ซ่อมไฟกิ่งสาธารณะ แจ้งตัดกิ่งไม้
 
 
 
 
 
ผลิตภัณฑ์
สถานที่สำคัญ
 

ผ้าตีนจก และ ผลิตภัณฑ์จากผ้าฝ้าย

พระธาตุขวยปู (วัดชัยสิทธิ์)
 
 
กรอกแบบสอบถาม
ความพึงพอใจ
 
 
ประมวลผลสำรวจ
 
 
แผนที่ดาวเทียม
Google Map
 
 
Nax solution
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
 
 
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT
 
 
 
 
คำแนะนำ
การชำระภาษี
Link ที่น่าสนใจ
  สายตรงปลัด  
  โทร. 054-520-516  
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ป้าก
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 054-520-516
 
 
 
ลิงค์
  นโยบายเว็บไซต์
  นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
  นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์
  แผนผังเว็บไซต์
ติดต่อ
  องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ป้าก
อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ 54160
  โทรศัพท์ : 054-520-516
  โทรสาร : 054-520-517
สงวนลิขสิทธิ์
  สงวนลิขสิิทธิ์ พ.ศ. 2551 ตามพระราชบัญญัติ 2537
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ป้าก
  จำนวนผู้เข้าชม 1,951,268 เริ่มนับ 17 ม.ค. 2565
  จัดทำโดย : NAXsolution.com
 
  Version ขั้นต่ำของ Browser นี้รองรับ IE9/firefox3.5/Chrome/safari4/Opera10